Poptávkový formulář

ZERO FUBOTEC PUR

Podlahová nátěrová hmota, pro nátěry interiérových betonových podlahových ploch s lehkým namáháním.

Základní informace

Obchodní značka ZERO FuboTec PUR
Materiál Podlahová nátěrová hmota
Použití Pro nátěry interiérových betonových podlahových ploch s lehkým namáháním. Není vhodná na pojezdné podlahové plochy (např. garáže) a na podlahy se stojící vodou, nebo trvale smáčené. Pro zvýšení protiskluznosti lze do konečného nátěru přimíchat 2 – 4% váh. podílu ZERO FuboTec Grip
Odstín 7 odstínů podle vzorkovnice ZERO FuboTec a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Hedvábný mat
Pojivo Disperze čistého akrylátu a PUR
Specifická hmotnost Cca. 1,48 +/- 0,2
Vlastnosti Bez obsahu rozpouštědel, dobře přilnavá, lehce zpracovatelná, nevázající na sebe nečistoty
Doba schnutí Podle teploty a vlhkosti vzduchu po cca. 8 hod. pochůzný a dále přetiratelný, po cca. 8 dnech plně vytvrzený.
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, stříkáním
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Vydatnost Cca. 150 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, ale chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez olejů, mastnoty a vosku. Zkouška pevnosti a vhodnosti podkladu se provádí pomocí zářezů nebo vrypů do mřížky. Vzdálenost vrypů musí být cca 1 mm. V takto zhotovené mřížce nesmí dojít k žádnému odlupování ani uvolňování částí podkladu. Pokud bude zjištěna nenosná vrstva, musí být mechanicky bezezbytku odstraněna až na nosný podklad. Podklady obsahující oleje musí být před nátěrem dostatečně odmaštěny vhodným odmašťovacím prostředkem a přebroušeny do matu.
Skladba nátěru Základní nátěr: ZERO FuboTec PUR ředěný 10% vody.
Konečný nátěr ZERO FuboTec PUR neředěný, pokud je třeba 2x
Povrch je možné ještě upravit např. tak, že do konečné čerstvě natřené vrstvy je nasypán ZERO FuboTec Chips a po zaschnutí přetřen pomocí ZERO Aqua PUR Lack HG/SG čirým, nebo přimícháním 2% váh. podílu ZERO FuboTec Grip s posledním nátěrem ZERO FuboTec POX a docílit tak zvýšeného protiskluzného efektu.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Dbejte bezpečnostních listů. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.