Poptávkový formulář

ZERO DEKOSAN IMPRÄGNIER LASUR HS

Ochranná lazura na impregnaci dřeva z alkydové pryskyřice, netvořící film (neloupe se), v systému pak k ochraně dřevostaveb (roubenky, sruby nebo obložení) oken, dveří, plotů, dřevěných šindelů a všech podobných stavebních částí s požadavkem na vysokou ochranu a snadnou údržbu, s posudkem RAL – ochranná látka na dřevo.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Dekosan Imprägnier - Lasur HS
Materiál Ochranná lazura z alkydové olejové pryskyřice k základní hluboké ochraně dřeva a vrchní ochraně před povětrnostními vlivy; netvořící film (neloupe se), s preventivními ochrannými látkami proti proti dřevokazným houbám (hnilobě dle DIN CEN/TS 839), modrání (dle EN 152) a plísni (dle EN 15457). Produkt k použití dle DIN 68800-1 třídy 2 a 3. Certifikovaný biocidní přípravek v souladu s nařízením (EU) 528/2012.
Použití Na všechny rozměrově stálé a určené rozměrově nestálé venkovní dřevěné stavební díly.
Při aplikaci na okna a venkovní dveře také pro vnitřní stranu do místností.
V systému pak k ochraně dřevostaveb (roubenky, sruby nebo obložení) oken, dveří, plotů, dřevěných šindelů a všech podobných stavebních částí s požadavkem na vysokou ochranu a snadnou údržbu.
Dřevo bohatě obsahující látky, u kterých může po nátěru dojít k výronu na povrch, může být poškozeno obarvením nebo porušením povrchové úpravy.
Přísada 100g obsahuje: 0,80g propikonzolu a 0,80g IPBC
Ochrana dřeva ZERO Imprägnier Lasur HS slouží k ochraně v exteriéru umístěného dřeva, staticky nenamáhaného, bez přímého kontaktu se zemí.
Odstín 8 odstínů podle vzorníku a čirý.
Rozdílné dřeviny a způsoby nanášení vedou k odlišnému barevnému vzhledu natřené plochy. Proto se v každém případě doporučuje zkušební nátěr na konkrétní ploše.
Čirý odstín nesmí být použit sám osobě, pouze v kombinaci s ostatními odstíny lazur.
Pojivo Speciální alkydová pryskyřice
Pigmenty Koloidní, transparentní pigmenty hydrátu oxidu železa
Specifická hmotnost Cca. 0,9 +/- 0,1
Vlastnosti Hluboko impregnuje, lazuruje – perfektně vykresluje léta. Chrání dřevo před modráním, vniknutí vlhkosti do dřeva a následné tvorbě dřevokazných hub. Vyznačuje se silnou ochrannou proti UV záření, paropropustností a snadným zpracováním.
Upozornění Obsahuje uhlovodíky, propikonazol, 3-jód-2-propinylbutyl karbamát, 2-butanonoxim. Zdravý škodlivý – při požití může způsobit poškození plic. Nesmí přijít do rukou dětem. Používejte vhodný ochranný oděv. Používejte vhodné ochranné rukavice, brýle a ochranu obličeje. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte okamžitě lékaře a ukažte mu obal nebo značení. Uchovávejte pod uzamčením. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Po práci si umyjte ruce a potřísněné části těla vodou a mýdlem. Nástřik mimo uzavřené prostory ohrožuje zdraví a životní prostředí. Dřevo určené k bezprostřednímu kontaktu s potravinami nebo krmivy nesmí být tímto ochranným impregnačním materiálem napouštěno. Nepoužívejte v interiéru. Není vhodný taktéž pro včelí úly, sauny a skleníky. Nesmí dojít k pokropení či kontaktu s rostlinami. Nepracujte s materiálem při otevřeném světle a ohni.
Doba schnutí Po cca. 5 hod. suchý na běžných druzích dřeva jako borovici a smrku. Po cca. 10 hod. (při + 23 °C a 50% relativní vlhkosti) dále přetíratelný. Upozornění:
Při dalším zpracování vodou ředitelnými materiály je nutné nechat podklad velmi dobře proschnout (min. + 23 °C a 48 hod.)
Ředění Neředit.
Technika nanášení Nátěrem, máčením, poléváním. Stříkáním jen v uzavřených prostorech. Materiál před použitím dobře zamíchejte a při práci často promíchávejte.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Osvědčená aplikační spotřeba: cca. 160 - 180 ml/m2.
Skladování Minimální trvanlivost při uskladnění v chladu 1 rok. Otevřená balení pečlivě uzavřít. Zákonem je stanoveno neskladovat načež i používat tento druh materiálů v blízkosti zdrojů podzemních a povrchových vod. Materiál v žádném případě nesmí proniknout do vodního zdroje. Prázdné použité obaly odevzdejte k příslušnému sběru odpadu. ZERO Dekosan Imprägnier Lasur HS obsahuje biocidní látky chránící dřevo proti škůdcům. Používejte materiál pouze dle návodu a dovoleného okruhu použití. Zneužití, nebo nevhodné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s terpentýnem.
Bezpečnostní opatření Obsahuje uhlovodíky. Zdravý škodlivý – při požití může způsobit poškození plic. Nesmí přijít do rukou dětem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv. Používejte vhodné ochranné rukavice, brýle a ochranu obličeje. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte okamžitě lékaře a ukažte mu obal nebo značení. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Po práci si umyjte ruce a potřísněné části těla vodou a mýdlem. Nástřik mimo uzavřené prostory ohrožuje zdraví a životní prostředí. Dřevo určené k bezprostřednímu kontaktu s potravinami nebo krmivy nesmí být tímto ochranným impregnačním materiálem napouštěno. Není vhodný taktéž pro včelí úly, sauny a skleníky. Nesmí dojít k pokropení či kontaktu s rostlinami.
Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry a zašedlé dřevo musí být odstraněno. Špatné, poškozené dřevo vyměněno. Nosné staré nátěry musí být odstraněny louhováním a vybroušeny do matného povrchu. Oleje a pryskyřici obsahující dřevo omýt a očistit pomocí nitro ředidla. Nové či přebroušené dřevo impregnujte s ZERO Imprägnier – Lasur HS v příslušném odstínu. U nátěrů dřevěných šindelů, jemně broušeného dřeva (truhlářské kvality), uzavřeného čí vlhčího dřeva se doporučuje nechat dřevo přirozeně cca rok zestařit na místě a po té otevřené dřevo natírat nebo opatřit dřevo pouze jedním nátěrem a dalšími až po zestaření cca rok. Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, tak na jeho strukturu a chování má vliv mnoho faktorů. Počínaje druhem, rychlostí růstu, přísunu vody, způsobu zpracování až po konečné skladování. Z tohoto se odvíjí i konečný výsledek povrchové úpravy. V ideálním případě by měla být max. vlhkost dřeva 15%. Vyšší vlhkost neumožní dostatečné vsáknutí nátěrové hmoty do podkladu, čímž se nátěr dostatečně neukotví a může se vymýt či odloupnout. Pro kvalitní zakotvení a proniknutí nátěru do dřevěného podkladu je vhodné hoblované dřevo řádně přebrousit. Hoblování změní charakteristickou pórovitost dřeva a částečně ho uzavře (zaválcuje). Povrch, který po hoblování vypadá přitažlivě pro oko, však působí negativně na dobrou přilnavost či vsakování nátěru. Velmi nevhodným podkladem pro kvalitní dlouhodobou ochranu jsou především velmi levné materiálově nekvalitní dřevěné obkladové palubky hobby kvality. Dřevo obsahuje látky, které také mohou ovlivnit jeho povrchovou úpravu. Jejich obsah záleží taktéž na přírodním charakteru dřeva. Tyto látky se ve větším množství vyskytují v našich krajinách především v borovici (smůla), dubu a také velmi často v některých cizokrajných dřevinách. Nepříjemným překvapením se lze nejsnáze vyhnout praktickou zkouškou na vzorové ploše.
Poznámka Povrchová úprava resp. „údržba“ dřeva slouží např. ke snížení nasákavosti nebo uzavření před vlhkostí, zamezení tvorby plísní, řas a hub, či k estetické úpravě dřeva apod. Výrobky splňující tyto kritéria a jejich opakovaná aplikace umožňuje prodloužit životnost dřevěných prvků. Je důležité si uvědomit, že sebekvalitnější materiály nemohou ochránit dřevěné prvky, které jsou nevhodně konstrukčně navrženy, vyrobeny či nainstalovány! Při povrchové úpravě dřevěných prvků z rozměrově stálého dřeva je třeba ošetřit nátěrem všechny strany aby nedocházelo k porušování rovnováhy vlhkosti ve dřevu. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.